Kategoriarkiv: Försäkringsfrågor

Har du det försäkringsskydd som du trodde när du tecknade försäkringen? Ingångna avtal ändras ofta av försäkringsbolagen utan förvarning.

Ledbehandling, Djurskyddslagen och Försäkringsbolagen

Efter att ha läst ett redaktionellt inlägg på Internetbaserade Hipppson, skrivet av Åsa Pernes, angående ledbehandling av hästar, så måste man nog tyvärr vara orolig för hur framtidens veterinärvård kommer att se ut vad gäller behandling av hästens vanligaste sjukdom, ledinflammation. På Veterinärfakulteten, SLU har man en något märklig syn på ledbehandling och djurförsäkringsbolagen motarbetar dessutom utvecklingen genom att inte ersätta alla typer av undersökningar.

240_F_92847721_qxmM13eC5XxxIQhIig5cehNkpo30UuFB

I artikeln har man intervjuat docent Karin Holm Forsström, som är chef för hästkliniken på SLU och därmed också djupt involverad i utbildningen av nya veterinärer. Läs hela artikeln här.
Holm Forsström medger att man kan se ledinflammationer med hjälp av ultraljudsundersökning men att det därmed inte är detsamma som att en eventuell hälta härrör från just denna inflammation och därmed inte med säkerhet behöver behandlas. Detta är ett MYCKET anmärkningsvärt påstående.
Enligt Djurskyddslagen (SFS nummer 1988:534) 2§ står det: “Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.” En ledinflammation ÄR en sjukdom och SKA därför behandlas. Holm Forsström menar att hästen kanske inte lider av denna ledinflammation (läs-visar hälta) men det är ju likväl en sjukdom och därmed är vi som veterinärer skyldiga enligt lagen att behandla denna sjukdom. Vi som människor kan dessutom inte veta hur hästen upplever sin situation och att bara gå efter om hästen visar hälta på en löpargång eller inte kan knappast räcka som bevis på om hästen har ont eller inte. En hältutredning är ju för hästen en ovan och kanske skrämmande upplevelse och en ökad stressnivå kan ju mycket väl göra att hästen i den situationen inte visar hälta. Dessutom är en hältundersökning långt ifrån hästens dagliga belastningsnivå. Att springa några meter på en löpargång är ju knappast i nivå med den belastning lederna får vid träning och tävling. Därför kan vi ju inte heller veta hur hästen upplever sin ledinflammation vid normalt eller ökat arbete (träning-tävling). Därför är det viktigt att behandla ALLA sjukdomstillstånd som man hittar. Inte bara de som för dagen tycks orsaka smärta. Först då uppfyller vi djurskyddslagens krav på att vi måste behandla sjukdom.
Eftersom vi vet att ledinflammationer har väldigt svårt att läka utan behandling och att en obehandlad ledinflammation på sikt förstör leden (ledbrosket, ledkapseln) med risk för uppkomst av en artros (kronisk obotlig inflammation) eller en obotlig förändring av ledkapseln (så kallad villonodulär synovit). Artros kan förvisso också uppkomma genom andra orsaker som till exempel svaga muskler (på grund av inaktivitet) och rena trauma mot leden (till exempel obehandlad ledbandsskada och korsbandsskada) men obehandlad ledinflammation torde vara den vanligaste orsaken till artros hos hästar. Därför får man nog med rätta hävda att ALLA ledinflammationer ska behandlas även om det på undersökningsdagen inte går att fastställa att hästens hälta beror på just denna inflammation (av ovan nämnda orsaker). Förutom att sjukdom SKA behandlas enligt Djurskyddslagen så kan man betrakta behandling av ledinflammationer som ett förebyggande mot framtida betydligt värre problem. Som exempel kan vi se hur humansjukvården lägger stora resurser på att upptäcka sjukdomar före det blir ett allvarligt tillstånd. Förebyggande bröstcancerundersökningar och kontroll av stora kroppspulsådern (aorta) för att upptäcka eventuella aortaaneurysmer (utbuktningar av stora kroppspulsådern) är två exempel på detta. Att upptäcka detta innan det hunnit utvecklas till allvarliga, ofta obotliga/dödliga tillstånd, är ju av största vikt. Man bör på liknande sätt betrakta behandling av ledinflammation på hästar som ett sätt att undvika framtida betydligt allvarligare sjukdomar och inte bara för att lindra ett smärttillstånd för stunden.

En bild på en injektionsspruta
Och så till detta med att lokalisera hälta med hjälp av bedövning av leden som docent Holm Forsström, normgruppen och flera försäkringsbolag tycker man bör göra även om man ser att leden är inflammerad med hjälp av ultraljudsundersökning.
Det finns fem symtom på en inflammation. Smärta, svullnad, rodnad, värme och funktionsnedsättning. Vi kan alltså inte ha en inflammation utan dessa fem symtom. Två av dem, smärta och funktionsnedsättning, ger båda upphov till det vi kallar hälta. Observera dock att det endast är EN av de fem inflammationsmarkörerna som påverkas av en bedövning. Nämligen smärtan. Man kan därför inte förvänta sig att en hälta går att bedöva bort till 100%. Syftet med bedövningen är således att minska den smärta som en inflammation skapar och därmed ska också hältan minska. Men hälta är ju bara ett symtom som kan ha många olika orsaker. Så om man bedövar en led och ser att hältan minskar så har man bara fastställt varifrån symtomet kommer. Man har inte fått en diagnos. Hältan kan bero på många orsaker såsom ledinflammation, ledkapselskada, ledbroskskada, ledbandsskada, meniskskada, korsbandsskada med mera. Många veterinärer likställer en positiv ledbedövning med att det är en ledinflammation som orsakat smärtan och behandlar leden därefter. Ledinflammation är visserligen den i särklass vanligaste orsaken till hälta men en ledbehandling enbart på en positiv ledbedövning är bara symtomatiskt (man behandlar ett symtom och inte en diagnos). Diagnos kan man endast få efter undersökning med ultraljud, röntgen, magnetkamera och andra liknande metoder.
Alla veterinärer vet vad som ofta händer när man bedövar bort en hälta. När man väl bedövat bort den initiala hältan, så dyker det upp en hälta på ett annat ben eller från ett annat område. Och efter bedövning av detta “nya” område så kan det komma fram ytterligare en ny hälta och så vidare. Ofta skulle förmodligen inte arbetsdagen räcka till för alla injektioner som kan behövas. Men hur noga man än genomför en hältutredning, så är det relativt vanligt att hästen vid återbesök efter ledbehandling visar helt andra hältor. Områden av smärta som kan ha funnits redan vid första besöket på kliniken men som inte gick att se vid det tillfället. Med hjälp av ultraljudsundersökning får man en diagnos att behandla vilket är väsentligt för att ge en bra prognos och välja rätt behandlingsmetod. Man sparar tid, pengar och inte minst lidande för hästen eftersom man inte behöver riskera att injicera i friska leder som man tyvärr ofta gör när man försöker lokalisera hälta med bedövningar.

Collage-FB

Man måste också starkt ifrågasätta de djurförsäkringsbolag som inte ersätter denna typ av undersökning (med ultraljud) om inte leden med inflammation dessutom bedövas för att fastställa om hälta föreligger. Därmed riskerar man att bromsa utvecklingen av en metodik som ger en diagnos och prognos på en hälta, hjälper veterinärer att uppfylla djurskyddslagen, minskar lidande för hästen samt sparar tid och resurser åt hästägarna (och troligen också skulle spara pengar åt försäkringsbolagen). Visserligen krävs en hel del utbildning av veterinärer i ultraljudsdiagnostik och visst måste en hel del investeringar göras i maskinell utrustning, men till slut skulle det kunna bli riktigt riktig bra (i alla fall om vi hjälps åt).

BigThink_System_1_2

Till slut-kom ihåg att hälta är ett symtom och ledinflammation är en diagnos. Hälta är alltid ett symtom på smärta och funktionsnedsättning men man kan ha en ledinflammation utan SYNBARA tecken på hälta (på grund av stress vid undersökning, alltför låg belastningsnivå vid undersökningen och så vidare) men alla inflammationsmarkörerna finns där ändå (smärta, svullnad, rodnad, värme och funktionsnedsättning) annars är det ingen inflammation. Och eftersom inflammation är en sjukdom så SKA den behandlas enligt Djurskyddslagen 2§.

Share

Bedövning av leder – en paradox

Vid all form av behandling som görs, oavsett det gäller hästar eller andra djur inklusive människor, finns en risk för oönskade effekter (biverkningar). Detta gäller inte minst vid ledbehandlingar. Risken att få en infektion i leden är en realitet. Antingen följer bakterier med nålen in genom ledkapseln eller så kommer bakterierna in efteråt via den kanal som bildas av injektionsnålen. Men det kan även förekomma att själva preparatet som injiceras är kontaminerat. Hur som helst så är en infektion i en led ett allvarligt hot mot hästens framtida brukbarhet. Det blir dessutom en hel del extra kostnader och även en lång kostbar konvalescens.

En bild på en injektionsspruta

Det effektivaste sättet för att minimera risken för biverkningar i form av infektioner efter ledinjektioner är naturligtvis att minimera antalet nålstick in i leden. Vid alla injektioner uppstår ju en blödning där nålen penetrerat hud och ledkapsel. Blod är ett alldeles förträffligt tillväxtsubstrat för de flesta bakterier och ju flera nålstick i samma led desto mera blod kommer in i leden förutom de risker som beskrivits ovan.

Av denna anledning är den vedertagna rekomendationen att man INTE ska behandla en led samma dag som den är bedövad. Men detta efterlevs så gott som ALDRIG. Och detta ignorerar också försäkringsbolagen!?

De flesta försäkringsbolag följer idag den fackföreningsbundna så kallade Normgruppens rekommendationer vad gäller diagnostisk bedövning av leder före behandling. Det är således inte som smärtstillande före behandling som man bedövar leden utan som ett sätt (om än tvivelaktigt; läs  mera om detta här) att fastställa området för hältan. Som ett exempel på detta är den gängse rutinen att om man misstänker att hältan kommer från låt oss säga höger fram, så ska man börja att bedöva lederna längst ner. Först hovleden. Sedan egentligen kronleden men denna led hoppar man i regel över (?). Därefter bedövar man kotleden och så vidare uppåt på benet. Mellan varje lagd bedövning springer man upp med hästen för att se om hältan är borta eller ej. Om bedövningen släcker hältan i låt oss säga framknäet så har man alltså stuckit en nål igenom ledkapseln på 2-3 friska leder innan man är framme vid den sjuka. Totalt med bedövning och behandling (som således egentligen ska göras några dagar efter bedövningarna) så har man alltså punkterat ett antal friska leder och förhoppningsvis även den som utlöste hältan.  Många injektioner = större risk för komplikationer.

Paradox

Nu kommer vi så till paradoxen (eller Moment 22 som det också kallas). Ledbehandling är förenat med risker för komplikationer. Därför måste man säkerställa att man behandlar rätt led. Men för att säkerställa att behandlingen sker i rätt led så tycker Normgruppen och Försäkringsbolagen att det är befogat att riskera att injicera i friska leder som då ökar risken för biverkningar vilket själva syftet med bedövningarna är att undvika. Hoppas det tvivelaktiga i deras resonemang framgår.

En bild på en toppmodern ultraljudsmaskin

Ett enklare och betydligt säkrare sätt är naturligtvis att istället kontrollera lederna genom en ultraljudsundersökning. Då kan man fastställa vilken/vilka leder som behöver behandlas utan att riskera att sticka nålar i friska leder. Detta innebär färre ledkapslar som penetreras och därmed ökat precision på diagnoserna och mindre risker för biverkningar i form av ibland förödande ledinfektioner. Läs mer om detta här. Och som konstaterats ovan: Det effektivaste sättet för att minimera risken för biverkningar i form av infektioner efter ledinjektioner är naturligtvis att minimera antalet nålstick.

 

 

Share

Veterinärvård är ingen tävling – eller?

Under årens lopp hör man alltför ofta hur veterinärer gnäller på varandra. I hopp om att vinna en kunds förtroende så talar de negativt om en kollega och hans arbetsmetoder. ”Så kan man inte göra…” eller ”Den medicinen får man inte använda…” eller ”Sådana skador finns inte…” är vanliga sätt att nedvärdera sina kollegor. Många veterinärer uttalar sig ofta om saker man egentligen inte vet något om. ”Jag vet inte vad det är-men det har ingen medicinsk betydelse” är ett vanligt uttryck. Det verkar som om många veterinärer tycker att deras yrke är en tävling.

Bild på en löparbana där löparna har kostym

Det finns  ytterligare en kategori veterinärer-de som sällar sig till flocken och låter flockledaren bestämma. Många gånger är detta faktiskt samma person som agerar som om veterinäryrket vore en tävling. Man vill ut ur flocken och bli en ledare för att tala om för andra hur det ska vara.

Bild på två hästar som stegrar sig mot varandra

Men veterinäryrket ÄR ingen tävling. Och är det ingen tävling så finns det heller INGA REGLER och DET FINNS INGEN VINNARE!. Visst, det finns lagar som vi måste följa och det finns etiska regler som ska följas men för övrigt finns det inga regler. Man BEHÖVER inte göra si eller så och man BEHÖVER inte använda den eller den medicinen. Det ENDA som betyder något är att patienten BLIR BRA. HUR vi åstadkommer detta är fullkomligt likgiltigt.

Vi som veterinärer har faktiskt inte så stor arsenal av metoder vi kan använda för att få våra patienter friska. De tekniska lösningarna är begränsade till röntgen, ultraljud och i viss mån magnetkamera och några flera mindre metoder. Vi har inte särskilt många olika mediciner som vi kan använda (framförallt inte när det gäller ledbehandlingar). Metoden för att se var hästen är halt är ännu mera begränsad till böjprov, longering och för de som har tillgång till en rullmatta.

Bild på en stafettpinne som lämnas över

Vi har inte råd att förkasta eller begränsa denna lilla arsenal ytterligare. Släpp loss kreativiteten och spola etablissemangets försök till inskränkningar i metoder och mediciner. Vi får inte heller låta oss påverkas av försäkringsbolagens styrande hand. När man hör hästägare berätta att det bästa sättet att få deras häst frisk tyvärr inte täcks av försäkringen så man valde en sämre metod som ersätts-då är vi illa ute eller snarare är det hästarna som är illa ute. Vi måste betrakta veterinärvård som konst. Och inom konsten finns inga regler. Visst kommer det att höjas kritiska röster ibland (som det säkert gjordes när till exempel Picasso visade upp sin konst för första gången) men det viktigaste är väl att hästen blir bra.

Share

Agrias veterinär – Svarar inte på fråga om bedövning

Den 24 februari ställde jag en fråga till Veterinäravdelningen på Agria (se frågan nedan). Den 5 mars skickade jag en påminnelse då jag inte fått svar. Den 19 mars fick jag svar. Men inte på den fråga som jag ställde. Jag påminde då via ett mejl till Karl-Henrik Heimdahl (Agrias veterinär) att det inte var svar på frågan som ställdes. Idag 10 april har det fortfarande inte kommit något från Agria. Läs mer för att förstå vad det gäller.

AgriaLogo-SW

Den fråga som ställdes var:
 1. Ultraljudsundersökning måste ske före eventuell synovial punktion t ex anestesi (pga ultraljudsartefakter vid punktion) som tidigare påtalats. (Förklaring: se detta inlägg I klartext betyder detta att vi måste göra ultraljudsundersökning FÖRE eventuell bedövning)
 2. Vid ultraljudsundersökning används alltid Domosedan/Dolorex i kombination då hästar som endast sederas med Domosedan blir hypersensitiva vid beröring av ffa extremiteterna (Förklaring: Hästar som bara ges lugnande med Domosedan kan reagera kraftigt vid beröring av benen = risk för sparkskador)
 3. Dolorex har enligt Fass texten en centralt verkande analgetisk effekt som är så kraftig att mindre kirurgiska ingrepp kan utföras. (Förklaring: Analgestisk effekt = smärtstillande effekt)
 4. Effekten av Dolorex varar enligt Fass i upp till 5 timmar (97% clearance efter 5 timmar) och kirurgisk analgesi beräknas till 15-60 minuter. (Förklaring: Centralt verkande smärtstillande effekten varar i upp till 5 timmar)
 5. Hästar som får Dolorex uppvisar ofta tecken på ataxi och en särskild varning för detta finns i Fass under försiktighet. Ataxi bör kunna menligt påverka resultatet av en eventuell synovial anestesi. (Förklaring: Ataxi = ofrivilliga rörelser t ex i form av snubbling och vinglighet)
 6. Jag ifrågasätter därför Ert krav på synovial anestesi efter ultraljudsdiagnos  då man inte kan utesluta att Dolorex har en påverkan på det anestetiska svaret och man inte kan begära att patienten ska vänta i upp till 5 timmar före anestesierna påbörjas. (Förklaring: Synovial anestesi = bedövning av led, bursa eller senskida)
Svaret som kom från Agrias veterinäravdelning (Karl-Henrik Heimdahl). Klicka på bilden för att se större format-använd ”bakåtknappen” för att komma tillbaka till denna sida:

Svar från Agria

Som framgår av brevet ovan så har Karl-Henrik Heimdahl inte svarat på frågan om man kan anse det relevant att lägga bedövningar i en led på en häst som redan är allmänt bedövad. Det är dock intressant att se att kravet på bedövning, trots ultraljudsdiagnos, faktiskt har stöd av veterinärerna (Karl-Henrik Heimdahl i alla fall). Detta har tidigare förnekats av en annan veterinär som nu inte längre är kvar hos Agria (bara som konsult). Det återstår nu att se om det kommer något nytt svar från Agria. Idag, 10 april, har det i alla fall inte kommit något. Man kan ju dessutom undra hur Karl-Henrik Heimdahl menar när han säger att avvikelser från normalbilden inte alltid är kliniskt relevant. Man kan väl inte både avvika från normalbilden och ändå vara normal? Alla avvikelser från det normala måste väl ändå anses onormalt? Och framförallt-det Karl-Henrik Heimdahl missar-är att vi ju att vi faktiskt har en hälta från det område vi undersöker. Hälta+onormal bild på ultraljudsundersökning måste väl ändå räcka för att ställa diagnos. Att dessutom lägga en bedövning är ju att ta ett steg tillbaka då ultraljudsdiagnosen är VÄSENTLIGT mycket mera exakt än vad man kan åstadkomma via en bedövning (se detta inlägg).

Frågan huruvida ett centralt verkande lugnande/smärtstillande preparat kan störa bilden av en lokal bedövning är således fortfarande obesvarad och Agria fortsätter vägra betala ersättning trots att frågan inte är utredd.

Så nu kan vi konstatera att en av Agrias veterinärer tycker kravet på bedövning före behandling är bra, trots att diagnosen redan är ställd med hjälp av ultraljudsundersökning. Och att det är en fackligt ansluten normgrupp som antagit denna norm varpå Agria bygger sitt ersättningskrav (se detta inlägg). Vi veterinärer som är kliniskt verksamma, förväntas i största möjliga mån följa vetenskap och beprövad erfarenhet (se detta inlägg). Men om vi gör det får våra kunder inte alltid ersättning på sin veterinärvårsförsäkring.

Share

Vill Agria styra Svensk Veterinärvård?

Nyligen publicerades en intervju med Folksams VD, Jens Henriksson, på VeterinärMagazinet.se hemsida (hela artikeln kan läsas här). Artikeln handlade om Folksams sex-punktslista mot skenande priser inom veterinärvården. I texten förekommer ett uttalande från Agrias vd, Birger Lövgren, där han hävdade att Agria aldrig skulle försöka styra vilken klinik som djurägarna får besöka med sina sjuka djur. Antingen är Birger Lövgren ovetande om att det är precis det Agria gör, eller så ljuger Birger Lövgren?.

AgriaLogo-SW

Agria (med flera försäkringsbolag) inför ständigt nya regler för vad veterinärvårdsförsäkringen ersätter. Ändringarna kommer när som helst under året och ändrar därmed det avtal som finns mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget om vad försäkringen ska ersätta (vilket sannolikt strider mot försäkringsavtalslagen enligt detta inlägg). Den senaste (men sannolikt inte den sista) ändringen gäller, att man INTE ersätter veterinärvårdskostnaderna om man inte fastställer diagnosen med en diagnostisk bedövning (läs mera om detta härhär och här). Detta innebär ju i praktiken att hästägaren förutom att betala försäkringskostnaderna, dessutom får stå för kostnaderna för veterinärbesöket/besöken. För många (de flesta) är detta en ekonomisk situation som är ohållbar, vilket innebär att man ”tvingas” besöka kliniker där man arbetar efter dessa principer.

Är inte detta att styra patienterna till vissa kliniker?

Från VeterinärMagazinet.se

Agrias vd Birger Lövgren lovade för sin del att han inte tänkte ansluta sig till Jens Henrikssons sexpunktsprogram.

– Vi har inga ambitioner i den vägen. Våra kunder ska kunna välja klinik själva. Men om vi skulle tvingas in på ett sånt spår – ja, då är det så, sa han.

 

Share

Agria ersätter inte hältutredning utan bedövning

Agria har under 2014 ändrat sina villkor så att de bara ersätter hältutredningar om hältan har verifierats med en så kallad diagnostisk anestesi (bedövning). Ultraljudsundersökning godtas inte före behandling men godtas vid friskförklaring (där man ju inte kan använda bedövning). Knepigt eller hur?

AgriaLogo-SW

I en tidigare blogg nämnde jag att försäkringsbolagen ändrar i villkoren under pågående försäkringsperiod (se den här). Nu har således Agria plötsligt bestämt (troligen ett beslut av skadechefen) att bara betala ut försäkringsersättning om den/de behandlade leden/lederna/slemsäcken/slemsäckarna osv har verifierats med en bedövning. Att man bör verifiera det misstänkta skadeområdet är ju inget nytt men tidigare har man betalat ut ersättning när till exempel en ledinflammation verifierats med en ultraljudsundersökning. Men nu är det slut med det. OM INTE det är en led där det är svårt att tolka resultatet av en bedövning (som till exempel i käkleder) DÅ går det bra med ultraljudsundersökning igen. Eller vid återbesök för att verifiera om den tidigare behandlade delen är frisk (för det kan ju inte verifiera med en bedövning). Hm… Man har lite svårt att finna logiken i detta men så är det i alla fall.

 

En bild på en toppmodern ultraljudsmaskinMed en modern ultraljudsmaskin (om vi håller oss till toppskiktet av maskiner) är det oerhört lätt att se om en led eller en slemsäck har en inflammation. Alla som sett en sådan ultraljudsundersökning några gånger ser snabbt om leden eller slemsäcken är frisk eller inte (i alla fall mina kunder). Men nu tycker således någon på Agria att detta inte räcker som diagnos för att betala ut ersättning till kunden. Detta är tråkigt då en stor anledning till att jag med flera använder ultraljudsundersökning är för att undvika alltför mycket ”stickande” i hästarna. Ju flera injektioner, desto större risk för komplikationer i form av infektioner, blödningar och inte minst risken för injektionsfobi hos hästen. Med en ultraljudsundersökning ser man ju dessutom inte bara inflammationer. Man kan samtidigt studera ledband, ledbrosk och området runt omkring leden till exempel menisker, korsband (om man har en extremt bra maskin), ledkapsel och så vidare. Fördelen med en ultraljudsundersökning är ju dessutom att man kan spara bilder som man vid ett eventuellt återbesök kan jämföra med. Eller som med röntgenbilder där man kan skicka bilderna till kollegor för att få hjälp med tolkning av bilden och så vidare. Man kan således säga att man får en objektiv bild på det friska eller ofriska området. Att tolka resultatet av en bedövning är ju i högsta grad subjektivt och är individuellt från veterinär till veterinär. Dessutom finns ju inget av denna tolkning man kan spara till eventuellt återbesök (om man inte filmar händelsen förstås).

En liten figurin med en injektionsspruta

Nu kanske någon tycker att man kunde bedöva OCH göra en ultraljudsundersökning. Visst kan man, med då måste man göra ultraljudsundersökningen FÖRE bedövningen eftersom det kommer in lite luft i leden/slemsäcken när man sticker en nål genom huden. Denna luft skapar spökbilder (artefakter) vid ultraljudsundersökningen. Därför måste vi undersöka med ultraljud först. Efter en ultraljudsundersökning vet vi ju i regel redan vad som är fel och då känns ju en ytterligare verifiering av diagnosen med en bedövning rätt onödig. Dessutom bör man ge hästen lugnande medel vid en ultraljudsundersökning vilket gör att det blir svårt att göra någon ytterligare rörelsekontroll.

I ett försök att förstå varför man plötsligt tagit detta beslut, ringde jag skadechefen på Agria och frågade henne hur beslutet kom till.

Förklaringen var att det kommit in så många veterinärer från andra länder till Sverige och de hade med sig en massa konstiga metoder och hon tyckte att man måste dra gränsen någonstans. Så ultraljudsundersökning som är den undersökningsmetod som ökar mest både på human- och veterinärsidan kom att hamna under ”konstiga metoder”?

Share

Ultraljudsundersökning eller bedövning

Allt flera försäkringsbolag ersätter bara hältutredningar om diagnostiska anestesier (bedövning) har lagts före behandling. I detta inlägg ska jag försöka förklara varför detta är olyckligt. Med ultraljudsundersökning kan man fastställa exakt sjukdomsorsak men man kan även använda ultraljudsundersökning för att säkerställa att hästen är frisk. Bedövning kan inte användas för att friskförklara hästen utan bara för att fastställa ett sjukdomsområde.

En liten figurin med en injektionsspruta

Vid en rörelsekontroll av hästen i samband med en hältutredning, kan man oftast fastställa vilket/vilka ben som visar onormalt rörelsemönster och i vissa fall kan man ganska säkert fastställa om det ”ofriska” sitter högt, lågt eller mittemellan. För att få ett mera exakt behandlingsställe måste man (oftast) gå vidare med andra undersökningar för att faställa exakt diagnos. De två dominerande metoderna för detta är ultraljudsundersökning och diagnostisk anestesi (i fortsättningen kallat bedövning). Röntgenundersökning kvalificerar inte som metod att fastställa behandlingsställe utan kan användas efter diagnosen är ställd för att kontrollera skadans påverkan på skelettet.

 

Bild på Philips iU22 ultraljudsmaskinMed moderna ultraljudsmaskiner i den övre prisklassen  kan man enkelt studera både ytliga och djupt liggande strukturer. Upplösningen på bilden är nu så hög att man lätt ser även ytterst små förändringar. Bildförbättringen är idag mycket mer påtaglig än när vi gick från ”vanlig” till digital röntgen. Maskinerna i toppskiktet ställer automatiskt in sig beroende på vilken vävnad man studerar vilket gör att handhavandet nu är ganska enkelt. Maskinerna är så kraftfulla att man kan studera ett hjärta i live 3D  det vill säga man ser hjärtat slå i 3D. Man kan vrida och vända på bilden och till och med ”skala” bort strukturer som är ”i vägen” så att man kan se in i hjärtats olika delar. Foster kan studeras på samma sätt och allt är live, alltså i realtid. Vill du kolla en led hur den fungerar när benet böjs är det inga problem och så vidare.

Bild på ett foster i 3D som tagits med ultraljudsundersökning

Att vi idag kan studera korsband i 3D är för dessa maskiner en barnlek. Det är då ingen underdrift att säga att det är en extremt lätt att se om vi har en inflammation i en led. Det finns ingen led vi inte kan studera vid ultraljudsundersökning (och hästen har över 200 leder inkluderande ryggkotpelarens alla leder). Dessutom har vi en rad slemsäckar, senor, gaffelband, ledband och muskler som också tillhör rörelseapparaten som går att kontrollera. Du även använda ultraljudet för att guida nålen vid injektion vilket vi alltid använder oss av vid behandling av SI leder (korsled, korsbensled) , vid så kallad sklerosering (borttagande)  av små blodkärl i senor och gaffelband eller vid injektioner i senor och gaffelband. Metoden används mycket på människor för att hitta nerver att bedöva före operationer till exempel.

En ultraljudsundersökning går snabbt, är ofarlig för både hästen och människorna runt omkring och skapar inget obehag för hästen. Investeringskostnaden på dessa High End maskiner är hög men användningsområdena är nästan oändliga och de kräver så gott som inget underhåll. Vi hör ibland om veterinärer som hävdar att man inte kan se med ultraljud om en led är inflammerad. Dessa veterinär har troligen en för dålig maskin och/eller saknar den kunskap som behövs.

Bild på en injektionssprutaEn diagnostisk anestesi (bedövning), kan användas för att se om en smärtreaktion upphör eller minskar. Man kan bedöva leder, senskidor, slemsäckar och nerver. Det är svårt att utvärdera effekten av en bedövning på områden som inte rör sig så mycket, då man oftast kontrollerar bedövningseffekten genom en ny rörelsekontroll. Därför är det svårt (om inte omöjligt) att se någon bedövningseffekt på slemsäckar och i många fall är det svårt att se bedövningseffekt även på senskidor. Även de stora lederna högt upp på benen (knäleder, höftleder, SI leder, armbågsleder och bogleder) är svåra att utvärdera en bedövningseffekt på, då dessa leder styrs av flera kraftiga muskelgrupper. Musklerna fortsätter att styra leden även efter bedövning, så effekten av bedövningen är blygsam. Därför används bedövning mest på de nedre delarna av benet. Vad som gör denna metodik extra svår att bedöma är att man egentligen inte riktigt vet VAD som bedövas. Man kan ju tycka att om man sprutar in bedövningsvätska i en led, att det är just den leden som bedövas. Och visst är det väl så men, du får även en viss bedövning på vävnaden runt omkring leden. Du kan alltså inte veta om bedövningen släckte hältan för att det är en inflammation i leden eller om det till exempel är ett ledband som är skadat (vrickning). Du kan dessutom få en viss bedövningseffekt på de smärtnerver som passerar den bedövade leden och därmed kan man få en bedövningseffekt på områden nedanför den bedövade leden. Av den anledningen börjar man oftast att bedöva nedifrån och går uppåt. Varje veterinär som använder bedövning har olika tider de väntar efter att bedövningen är lagd innan de kontrollerar resultatet. Detta för att minska risken att bedövningsvätska sprider sig till omgivande delar alltför mycket. MEN den springande punkten är ändå att det inte går att kontrollera VAD som har blivit bedövat. OM bedövningen tar bort den smärtreaktion man tidigare sett så vet man bara vilket  OMRÅDE smärtan kom från men man kan inte veta VAD som orsakat smärtan. Oftast ANTAS att det rör sig om en ledinflammation då detta är vanligast, men det kan ju vara något helt annat.

Sammanfattningsvis tre plus och tre minus för varje metod:

Ett stort plustecken

Ultraljudsundersökning plus

 • Hög precision (du ser exakt vad som felar)
 • Kan ställa både ”sjuk” och ”frisk”-diagnos
 • Säker för patient och omgivning

Bedövning plus

 • Kräver ingen större investering
 • Billig att utföra
 • Går att utföra i fält

Ett stort minustecken

Ultraljudsundersökning minus

 • Höga investeringskostnader för de bästa maskinerna
 • Kräver en hel del utbildning och erfarenhet
 • De bästa maskinerna kan bara användas på klinik

Bedövning minus

 • Ospecifik-du kan inte kontrollera vad som är bedövat
 • Kan bara fastställa ”sjuk”-område
 • Risk för infektion och andra biverkningar
Share

Täcker din hästförsäkring det du tror? Villkorsändringar sker ofta så se upp!

Collage-FBEfter att ha hjälpt våra kunder med så kallade direktregleringar av skador under många år, så blir man ofta förvånad hur ofta försäkringsbolagen ändrar villkoren i försäkringen. Enligt de experter vi talat med får detta bara ske i samband med varje försäkringstagares huvudförfallodag. Detta till trots, sker alltid dessa ändringar på ett visst datum gällande för alla, oavsett vilken huvudförfallodag man har. Detta innebär sålunda att du inte har möjlighet att säga nej till de nya villkoren utan du ”tvingas” att acceptera det nya. Och alla dessa ändringar är ju ALLTID till det sämre för kunden. Man kan ju undra hur detta får pågå år efter år utan att någon juridiskt kunnig ifrågasätter det som sker? Däremot ändras inte premien förrän på huvudförfallodagen och då ALLTID i form av en höjning. Försäkringsavtalslagen säger följande angående ändringar av vad som försäkringen ersätter:

6 § Om försäkringsbolaget ändrar försäkringen enligt  3 kap. skall det samtidigt tillställa försäkringstagaren den information om ändringarna som denne kan behöva. Information om ändringar i försäkringen skall lämnas samtidigt med premiekravet för den period då de nya villkoren skall börja gälla.

Hela Försäkringsavtalslagen (2005:104) kan du läsa här

Det lustiga i detta sammanhang är att om ett försäkringsbolag ändrar på vad försäkringen ersätter, så dröjer det ofta inte så länge förrän andra försäkringsbolag följer efter med väldigt snarlika ändringar. För några år sedan träffades försäkringsbolagens veterinärer för att gemensamt bestämma vilka mediciner som skulle ersättas vid behandling av ledsjukdomar. Jag påtalade då detta genom en anmälan till Konkurrensverket. Detta statliga verk valde dock att inte ta upp ärendet med motiveringen att frågan var ”för liten”. Lägg dessutom till att IF och Svealand har samma veterinär anställd som medicinsk expert (?).

Så man kan nog lugnt säga att det som skiljer de olika försäkringsbolagen åt mest, är namnet.

Share