Kategoriarkiv: Hältutredningar

Ledbehandling, Djurskyddslagen och Försäkringsbolagen

Efter att ha läst ett redaktionellt inlägg på Internetbaserade Hipppson, skrivet av Åsa Pernes, angående ledbehandling av hästar, så måste man nog tyvärr vara orolig för hur framtidens veterinärvård kommer att se ut vad gäller behandling av hästens vanligaste sjukdom, ledinflammation. På Veterinärfakulteten, SLU har man en något märklig syn på ledbehandling och djurförsäkringsbolagen motarbetar dessutom utvecklingen genom att inte ersätta alla typer av undersökningar.

240_F_92847721_qxmM13eC5XxxIQhIig5cehNkpo30UuFB

I artikeln har man intervjuat docent Karin Holm Forsström, som är chef för hästkliniken på SLU och därmed också djupt involverad i utbildningen av nya veterinärer. Läs hela artikeln här.
Holm Forsström medger att man kan se ledinflammationer med hjälp av ultraljudsundersökning men att det därmed inte är detsamma som att en eventuell hälta härrör från just denna inflammation och därmed inte med säkerhet behöver behandlas. Detta är ett MYCKET anmärkningsvärt påstående.
Enligt Djurskyddslagen (SFS nummer 1988:534) 2§ står det: “Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.” En ledinflammation ÄR en sjukdom och SKA därför behandlas. Holm Forsström menar att hästen kanske inte lider av denna ledinflammation (läs-visar hälta) men det är ju likväl en sjukdom och därmed är vi som veterinärer skyldiga enligt lagen att behandla denna sjukdom. Vi som människor kan dessutom inte veta hur hästen upplever sin situation och att bara gå efter om hästen visar hälta på en löpargång eller inte kan knappast räcka som bevis på om hästen har ont eller inte. En hältutredning är ju för hästen en ovan och kanske skrämmande upplevelse och en ökad stressnivå kan ju mycket väl göra att hästen i den situationen inte visar hälta. Dessutom är en hältundersökning långt ifrån hästens dagliga belastningsnivå. Att springa några meter på en löpargång är ju knappast i nivå med den belastning lederna får vid träning och tävling. Därför kan vi ju inte heller veta hur hästen upplever sin ledinflammation vid normalt eller ökat arbete (träning-tävling). Därför är det viktigt att behandla ALLA sjukdomstillstånd som man hittar. Inte bara de som för dagen tycks orsaka smärta. Först då uppfyller vi djurskyddslagens krav på att vi måste behandla sjukdom.
Eftersom vi vet att ledinflammationer har väldigt svårt att läka utan behandling och att en obehandlad ledinflammation på sikt förstör leden (ledbrosket, ledkapseln) med risk för uppkomst av en artros (kronisk obotlig inflammation) eller en obotlig förändring av ledkapseln (så kallad villonodulär synovit). Artros kan förvisso också uppkomma genom andra orsaker som till exempel svaga muskler (på grund av inaktivitet) och rena trauma mot leden (till exempel obehandlad ledbandsskada och korsbandsskada) men obehandlad ledinflammation torde vara den vanligaste orsaken till artros hos hästar. Därför får man nog med rätta hävda att ALLA ledinflammationer ska behandlas även om det på undersökningsdagen inte går att fastställa att hästens hälta beror på just denna inflammation (av ovan nämnda orsaker). Förutom att sjukdom SKA behandlas enligt Djurskyddslagen så kan man betrakta behandling av ledinflammationer som ett förebyggande mot framtida betydligt värre problem. Som exempel kan vi se hur humansjukvården lägger stora resurser på att upptäcka sjukdomar före det blir ett allvarligt tillstånd. Förebyggande bröstcancerundersökningar och kontroll av stora kroppspulsådern (aorta) för att upptäcka eventuella aortaaneurysmer (utbuktningar av stora kroppspulsådern) är två exempel på detta. Att upptäcka detta innan det hunnit utvecklas till allvarliga, ofta obotliga/dödliga tillstånd, är ju av största vikt. Man bör på liknande sätt betrakta behandling av ledinflammation på hästar som ett sätt att undvika framtida betydligt allvarligare sjukdomar och inte bara för att lindra ett smärttillstånd för stunden.

En bild på en injektionsspruta
Och så till detta med att lokalisera hälta med hjälp av bedövning av leden som docent Holm Forsström, normgruppen och flera försäkringsbolag tycker man bör göra även om man ser att leden är inflammerad med hjälp av ultraljudsundersökning.
Det finns fem symtom på en inflammation. Smärta, svullnad, rodnad, värme och funktionsnedsättning. Vi kan alltså inte ha en inflammation utan dessa fem symtom. Två av dem, smärta och funktionsnedsättning, ger båda upphov till det vi kallar hälta. Observera dock att det endast är EN av de fem inflammationsmarkörerna som påverkas av en bedövning. Nämligen smärtan. Man kan därför inte förvänta sig att en hälta går att bedöva bort till 100%. Syftet med bedövningen är således att minska den smärta som en inflammation skapar och därmed ska också hältan minska. Men hälta är ju bara ett symtom som kan ha många olika orsaker. Så om man bedövar en led och ser att hältan minskar så har man bara fastställt varifrån symtomet kommer. Man har inte fått en diagnos. Hältan kan bero på många orsaker såsom ledinflammation, ledkapselskada, ledbroskskada, ledbandsskada, meniskskada, korsbandsskada med mera. Många veterinärer likställer en positiv ledbedövning med att det är en ledinflammation som orsakat smärtan och behandlar leden därefter. Ledinflammation är visserligen den i särklass vanligaste orsaken till hälta men en ledbehandling enbart på en positiv ledbedövning är bara symtomatiskt (man behandlar ett symtom och inte en diagnos). Diagnos kan man endast få efter undersökning med ultraljud, röntgen, magnetkamera och andra liknande metoder.
Alla veterinärer vet vad som ofta händer när man bedövar bort en hälta. När man väl bedövat bort den initiala hältan, så dyker det upp en hälta på ett annat ben eller från ett annat område. Och efter bedövning av detta “nya” område så kan det komma fram ytterligare en ny hälta och så vidare. Ofta skulle förmodligen inte arbetsdagen räcka till för alla injektioner som kan behövas. Men hur noga man än genomför en hältutredning, så är det relativt vanligt att hästen vid återbesök efter ledbehandling visar helt andra hältor. Områden av smärta som kan ha funnits redan vid första besöket på kliniken men som inte gick att se vid det tillfället. Med hjälp av ultraljudsundersökning får man en diagnos att behandla vilket är väsentligt för att ge en bra prognos och välja rätt behandlingsmetod. Man sparar tid, pengar och inte minst lidande för hästen eftersom man inte behöver riskera att injicera i friska leder som man tyvärr ofta gör när man försöker lokalisera hälta med bedövningar.

Collage-FB

Man måste också starkt ifrågasätta de djurförsäkringsbolag som inte ersätter denna typ av undersökning (med ultraljud) om inte leden med inflammation dessutom bedövas för att fastställa om hälta föreligger. Därmed riskerar man att bromsa utvecklingen av en metodik som ger en diagnos och prognos på en hälta, hjälper veterinärer att uppfylla djurskyddslagen, minskar lidande för hästen samt sparar tid och resurser åt hästägarna (och troligen också skulle spara pengar åt försäkringsbolagen). Visserligen krävs en hel del utbildning av veterinärer i ultraljudsdiagnostik och visst måste en hel del investeringar göras i maskinell utrustning, men till slut skulle det kunna bli riktigt riktig bra (i alla fall om vi hjälps åt).

BigThink_System_1_2

Till slut-kom ihåg att hälta är ett symtom och ledinflammation är en diagnos. Hälta är alltid ett symtom på smärta och funktionsnedsättning men man kan ha en ledinflammation utan SYNBARA tecken på hälta (på grund av stress vid undersökning, alltför låg belastningsnivå vid undersökningen och så vidare) men alla inflammationsmarkörerna finns där ändå (smärta, svullnad, rodnad, värme och funktionsnedsättning) annars är det ingen inflammation. Och eftersom inflammation är en sjukdom så SKA den behandlas enligt Djurskyddslagen 2§.

Share

Bedövning av leder – en paradox

Vid all form av behandling som görs, oavsett det gäller hästar eller andra djur inklusive människor, finns en risk för oönskade effekter (biverkningar). Detta gäller inte minst vid ledbehandlingar. Risken att få en infektion i leden är en realitet. Antingen följer bakterier med nålen in genom ledkapseln eller så kommer bakterierna in efteråt via den kanal som bildas av injektionsnålen. Men det kan även förekomma att själva preparatet som injiceras är kontaminerat. Hur som helst så är en infektion i en led ett allvarligt hot mot hästens framtida brukbarhet. Det blir dessutom en hel del extra kostnader och även en lång kostbar konvalescens.

En bild på en injektionsspruta

Det effektivaste sättet för att minimera risken för biverkningar i form av infektioner efter ledinjektioner är naturligtvis att minimera antalet nålstick in i leden. Vid alla injektioner uppstår ju en blödning där nålen penetrerat hud och ledkapsel. Blod är ett alldeles förträffligt tillväxtsubstrat för de flesta bakterier och ju flera nålstick i samma led desto mera blod kommer in i leden förutom de risker som beskrivits ovan.

Av denna anledning är den vedertagna rekomendationen att man INTE ska behandla en led samma dag som den är bedövad. Men detta efterlevs så gott som ALDRIG. Och detta ignorerar också försäkringsbolagen!?

De flesta försäkringsbolag följer idag den fackföreningsbundna så kallade Normgruppens rekommendationer vad gäller diagnostisk bedövning av leder före behandling. Det är således inte som smärtstillande före behandling som man bedövar leden utan som ett sätt (om än tvivelaktigt; läs  mera om detta här) att fastställa området för hältan. Som ett exempel på detta är den gängse rutinen att om man misstänker att hältan kommer från låt oss säga höger fram, så ska man börja att bedöva lederna längst ner. Först hovleden. Sedan egentligen kronleden men denna led hoppar man i regel över (?). Därefter bedövar man kotleden och så vidare uppåt på benet. Mellan varje lagd bedövning springer man upp med hästen för att se om hältan är borta eller ej. Om bedövningen släcker hältan i låt oss säga framknäet så har man alltså stuckit en nål igenom ledkapseln på 2-3 friska leder innan man är framme vid den sjuka. Totalt med bedövning och behandling (som således egentligen ska göras några dagar efter bedövningarna) så har man alltså punkterat ett antal friska leder och förhoppningsvis även den som utlöste hältan.  Många injektioner = större risk för komplikationer.

Paradox

Nu kommer vi så till paradoxen (eller Moment 22 som det också kallas). Ledbehandling är förenat med risker för komplikationer. Därför måste man säkerställa att man behandlar rätt led. Men för att säkerställa att behandlingen sker i rätt led så tycker Normgruppen och Försäkringsbolagen att det är befogat att riskera att injicera i friska leder som då ökar risken för biverkningar vilket själva syftet med bedövningarna är att undvika. Hoppas det tvivelaktiga i deras resonemang framgår.

En bild på en toppmodern ultraljudsmaskin

Ett enklare och betydligt säkrare sätt är naturligtvis att istället kontrollera lederna genom en ultraljudsundersökning. Då kan man fastställa vilken/vilka leder som behöver behandlas utan att riskera att sticka nålar i friska leder. Detta innebär färre ledkapslar som penetreras och därmed ökat precision på diagnoserna och mindre risker för biverkningar i form av ibland förödande ledinfektioner. Läs mer om detta här. Och som konstaterats ovan: Det effektivaste sättet för att minimera risken för biverkningar i form av infektioner efter ledinjektioner är naturligtvis att minimera antalet nålstick.

 

 

Share

Mindre musklad på ena sidan av korset?

Hästar med en asymmetri av korsets ovansida (alltså mindre musklad på ena sidan) är inte så ovanligt. Orsakerna kan vara många men en inte alltför ovanlig orsak är skador på muskelfäste och/eller ligamentfäste på bäckenvingen (Ilium). Diagnosen är enkel och ställs med hjälp av ultraljudsundersökning. Diagnosen är också viktig att fastställa då en vanlig åtgärd när hästen tappar muskelmassa på korset är någon form av kiropraktisk manipulation. Detta är dock INTE att rekommendera vid skador på muskelfäste eller ligamentfäste i denna region.

Bild på en häst bakifrån med en muskelatrofi

 

Vi diagnosticerar årligen mellan 12-15 fall av skador på muskel-eller ligamentfäste på bäckenvingen vid Euro-Vets Hästklinik. Den rörelsestörning som hästarna uppvisar på rullbandet är ganska typisk vid bäckenskador och motiverar vidare undersökning med hjälp av ultraljud. Om skadan inte är akut ser man också olika grader av muskelförtvining (atrofi) på ena bäckenhalvan. Om atrofien är lindrig (inte så påtaglig som på bilden ovan) är det lättast att se den bakifrån när hästen travar (en rullmatta underlättar diagnosen). Då man höjer bandet och hästen får trava i uppförsbacke ökar symtomenbilden.

Eftersom det är fästet av kroppens mest aktiva muskel för framåtdrivning (gluteus medius) som skadas eller oftare dess mothållande ligament på undersidan av bäckenvingen så är ett vanligt symtom som ryttaren/kusken upplever att kraften i påskjutet bakifrån minskar. Detta märks mest vid till exempel hoppning, klättring eller körning/galopparbete i sand och liknande. Många hästar börjar så småningom visa olika former av protester vid dessa lite tyngre aktiviteter. Det förefaller bli kraftigare symtom när själva muskelfästet skadas än när fästet på det mothållande ligamentet skadas (se bilden nedan). Vi har också haft hästar där båda områdena är skadade.

Bild på ett hästskelett där bäckenbenet är märkt

Troligen är dessa skador traumatiska (hästen halkar, går omkull eller liknande) men kan troligen även uppstå vid kraftig momentan ansträngning av bakbenen typ startmomentet när grinden på startboxen öppnas vid en galopptävling och liknande. Vi har haft skador på många raser och åldersgrupper samt hästar med olika användningsområden.

Ultraljudsbild på ett skadat muskelfäste i korset

Skadorna ses nästan alltid i form av så kallade avlossningsfrakturer alltså där det lossnat ett eller flera benfragment från antingen muskelfästet (som på bilden ovan) eller ligamentfästet (som på bilden nedan). När det är muskelfästet som skadas ses till en början även en lokal muskelinflammation i skadeområdet (som på bilden ovan). Vi har sett betydligt flera skador på ligamentfästet (på bäckenbenets undersida) än på muskelfästet (på bäckenbenets ovansida). Och av någon anledning är skadan betydligt vanligare på vänster sida (!?). Detsamma gäller inflammation i SI-leden (ileo-sacralleden, korsbensleden, korsleden som den också kallas) som ju är i samma område av bäckenet som dessa ligament och muskelfästesskador.

Ultraljudsbild på ett skadat ligamentfäste i korset

Även om vissa försäkringsbolag (till exempel Agria) endast ersätter behandling om skadan lokaliserats med en bedövning (se detta inlägg) så är det helt omöjligt att få någon som helst respons på rörelsestörningen vid en bedövning av dessa skador. Diagnosen är helt och hållet en ultraljudsdiagnos.

Behandlingen är enkel. Hästen går i hage och kan motioneras lätt (inget ansträngande arbete med bakbenen) under konvalescensen. Läkningstiden är ibland lång och man får räkna med mellan 3-6 månader. Det positiva är att ALLA hittills diagnosticerade fall har läkt bra och hästarna har återgått till normal prestationsförmåga. Muskelatrofien KAN bli bestående (men minskar alltid i omfattning) men i övrigt har skadorna läkt utan behandling. De avlossade benfragmenten får ligga kvar och tycks inte utgöra något obehag för hästen. Det är sannolikt skadan på själva bäckenbenet som är den hält-/smärtutlösande faktorn, inte själva benbitarna.

Så denna inte alltför ovanliga skada är: LÄTT att diagnosticera med en bra ultraljudsutrustning-kräver INGEN behandling annat än minskad arbetsintensitet-har en GOD prognos för återgång till normalt arbete-men läkningstiden kan bli LÅNGVARIG.

Share

Ultraljudsundersökning eller titthålskirurgi vid meniskskador?

Meniskskador på hästar är inte så ovanligt (men orsakar inte så ofta problem i form av hälta). Sprickor i menisken (nästan alltid menisken på knäledens insida) ser man ofta vid ultraljudsundersökning men meniskskadan måste vara ganska allvarlig innan den tycks utgöra ett problem för hästen. Man kan diagnosticera meniskskador med hjälp av ultraljudsundersökning eller vid titthålskirurgi (artroskopi). Vilken metod som är bäst undersöktes av Veterinärmedicine doktor Laurie Goodrich vid Colorado State University i Fort Collins Colorado, USA. Hon konstaterade att ultraljudsundersökning var klart bättre på att hitta skador i meniskerna.

Bild på Philips iU22 ultraljudsmaskinStudien presenterades på American Association of Equine Practitioners (AAEP) Convention som hölls i Salt Lake City, Utah mellan 6-10 december 2014. Goodrich beskrev i detalj de båda olika sätten att diagnosticera mjukdelsskador i bakknäna. Hon framhöll att det var svårt att komma åt att se alla delar vid artroskopi och då i synnerhet meniskerna. Vid ultraljudsundersökning är däremot dessa delar lätt synliga och det är lätt att ställa diagnos och prognos enligt Goodrich. I studien ingick 47 knäleder på 37 hästar som både undersöktes med ultraljud och artroskopi. Sammanfattningsvis kostaterade Goodrich:

 • Ultraljudet hittade flera och allvarligare skador i meniskerna
 • Artroskopi var bättre på att hitta skador i ligamentet som håller menisken på plats, men ultraljudet kunde se skador i detta ligaments fäste på skankbenet (tibia).
 • Artroskopi upptäckte mera skador i ledbrosket men ultraljudet hittade flera förändringar i benet under ledbrosket liksom pålagringar i ledkanten

Goodrich konstaterade till slut att vid Colorado State University undersöktes alla hästar med problem från bakknän BÅDE med ultraljud och artroskopi då dessa båda metoder kompletterar varandra väl enligt henne.

De bilder som presenterades från ultraljudsundersökningarna var av mycket undermålig kvalietet. Det var uppenbart att de använde en ultraljudsmaskin med mycket begränsat dynamiskt omfång (låg bildkvalitet). Jämför bilden från studien med en bild från ett modernt ultraljudssytem från toppskiktet av maskiner som vi har på kliniken.

menisk-usa

Bild från presentationen i Salt Lake City. Pilen sägs visa en spricka i menisken. Jämför denna bild med bilden nedan från vår maskin så får man en uppfattning om skillnaden i bildkvalietet mellan en  ”billig” maskin och en maskin i toppskiktet. Som i det flesta situationer så får man vad man betalar för.

Menisk_upf

Bild på en normal menisk med vårt ultraljud

Bilder på menisker från häst

Bild på en menisk med sprickor som är svåra att se med artroskopi.

 

Så trots att man använt en maskin med låg bildkvalitet så var ändå ultraljudet bättre på att hitta meniskskador. De delar av knäleden som Goodrich tyckte man såg bättre vid artroskopi (ledbrosk och meniskligamentet) kan man se mycket bra med en maskin med bättre bildkvalitet än vad de använde i denna studie. Därmed finns det inte heller när det gäller dessa delar någon anledning att göra en artroskopi.

Share

Longering vid hältutredning – ett forskningprojekt

Longering av häst utan ryttare är en populär metod för att försöka lokalisera hälta eftersom låg-gradiga hältor tycks öka i hältgrad på böjt spår. Metoden undersöktes vetenskapligt av ett forskarteam vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (M. Hammarberg, A. Egenvall, T. Pfau och M. Rhodin). Studien publicerades nyligen i Equine Veterinary Journal den 2 februari 2015 och hela studien finns att läsa här och heter ”Rater agreement of visual lameness assessment in horses during lungeing”. Det framkom att metoden var ett dåligt sätt att lokalisera hältan till och med för erfarna veterinärer. Framförallt när det gällde hälta från bakbenen.

Silouett av häst som longeras

Gruppen lät 86 veterinärer (43 som ansågs erfarna hältutredare och 43 med mindre erfarenhet) studera 60 olika inspelningar på hästar som blev longerade. Hästarna hade diagnosticerade hältor eller var helt friska. De filmades på hårt och mjukt underlag i båda varven. Uppgiften som veterinärerna hade var att identifiera benet med hälta (benet som uppvisade mest hälta). Det gällde alltså ”bara” att se VILKET BEN hästen hade mest ont i eller om den ansågs helt ohalt. Man skulle också ange hältgraden på en skala från 0 (ohalt) till 5 (kraftigt halt).

Resultatet var nedslående. Veterinärerna i den minst erfarna gruppen var kraftigt oense om vilket ben hästen hade mest ont i eller om den var frisk och i gruppen av erfarna veterinärer var resultatet bättre men inte tillfredställande. Särskilt svårt hade man i båda grupperna att fastställa hälta på bakbenen medan resultatet för frambenen var bättre.

I tidskriften ”The Horse” berättar en av forskarna i gruppen, Veterinärmedicine doktor Marie Rhodin,  att hon anser att det är svårt att använda longering vid hältutredning, vilket visas av att gruppens veterinärer hade svårt att komma överens om vilket ben hästarna var halta på eller om de var friska. Hästens snabba rörelser och det mänskliga ögats dåliga upplösning anser Marie Rhodin vara orsaken till det nedslående resultatet. Läs hela artikeln i The Horse här. Den cirkulära rörelsen skapar en asymmetri i rörelsemönstret även för friska hästar och det är svårt att avgöra när denna asymmetri övergår i hälta säger Marie Rhodin vidare.

Min egen reflektion av saken är att det inte bara tycks vara veterinärerna som har svårt med longering. Det förefaller till och med vara svårigheter att komma överens om hur longering ska stavas på engelska. I den vetenskapligt publicerade artikeln stavas det ”Lungeing” men i The Horse stavar man det ”Longeing”. .

Share

Inflammation i Strålbensbursan – Sanning och myt

Inflammation i strålbensbursan är en relativt vanlig orsak till hälta från hovområdet, och nästan uteslutande från frambenen. Ofta kommer hältan akut och kan första dagarna vara kraftig, vilket gör att man ibland tror att hästen fått en hovböld. Då det också är vanligt att hästen blir varm i karled och ballar, samt att man får en ökad puls i blodkärlen bakom kotan ökar också tron på att det rör sig om en hovböld. Den kraftiga hältan avtar dock snabbt (inom 1-2 dagar) och därefter ser man hältan mest som att hästen är stel på morgonen när man tar ut den från boxen. Efter ett tag i hagen ser hästen ofta ohalt ut. Men vid ridning och longering framförallt på böjda spår får man en lätt indikation på att hästen inte är helt bra.

Schematisk bild på strålbensbursan

Som kan se på bilden här ovan, så ligger strålbensbursan som en liten ”glidkudde” mellan strålbenet och djupa böjsenan. Det är lätt att förstå vilket enormt tryck det är på alla delarna (strålben, bursa, sena osv) i detta område. Det som kanske inte direkt framgår av bilden är att strålens främre tredjedel ligger rakt under strålbensbursans mittre del vilket (möjligen) har en viss betydelse för uppkomsten av inflammation i bursan. Ett akut kraftigt tryck på strålen, till exempel om hästen trampar på en sten eller dylikt, kan troligen skapa ett så kraftigt tryck mot bursan att man får en blödning i bursan (eller slemsäcken som det heter på svenska). Blödningen och tillhörande skada i bursaväggen är sannolikt tillräckligt för att skapa en inflammation. Att blödningar förekommer i strålbensbursan ser man om man behandlar denna inflammation strax efter att hästen blivit halt. Då får man vid punktion av bursan ofta  blodblandad vätska ur nålen.

Hältan man ser vid en inflammation i strålbensbursan är lite speciell. Den avlastande ”nickning” man ser kommer inte då hästen belastar benet utan först strax innan överrullningen av hoven. Det är ju då djupa böjsenans tryck på strålbensbursan är som störst. Mikrosekunden efter detta moment sätter hästen ner det andra (fram)benet (denna åkomma är absolut vanligast på frambenen men kan också ses på bakbenen) vilket gör det lätt att tro att hältan sitter i ”fel” ben. Om inflammationen får fortgå under en längre tid utan behandling kommer så småningom trakten på denna hov att bli hög. Trots ihärdiga försök av hovslagaren att hålla nere trakten så blir den bara högre och högre.

Obehandlad inflammation i strålbensbursan är enligt min åsikt den vanligaste orsaken till att en häst plötsligt får en hög trakt liknande en bockhov.

Ultraljudsbild på en inflammation i strålbensbursan

Diagnosen är ganska lätt att ställa med hjälp av en bra ultraljudsmaskin med en mindre kurverad givare. På bilden här ovan ser man hur väggen i bursan är ordentligt förtjockad och en kraftigt ökad mängd vätska ses (synovia med liknande sammansättning som ledvätska).

Behandlingen är enkel med den teknik som vi genom åren utvecklat på min klinik. Med hjälp av denna teknik kan man med stor precision träffa strålbensbursan UTAN att med nålen gå igenom djupa böjsenan (vilket är viktigt för att inte skapa en blödning i senan). Om skadan behandlas akut är behandlingsresultatet bra efter bara en injektion av antiinflammatoriska preparat (oftast DMSO eller blandning DMSO/kortison). Men det är heller inte ovanligt att behandlingen får upprepas ett antal gånger. En mycket viktig del av behandlingen är att hästen får en tunn plastsula under skon. Det tycks som detta extra skydd mot stråltryck mot slemsäcken är till stor hjälp för hästen. Man ser nästan omedelbart att det lite korta stickande steget på det drabbade benet försvinner när sulan är på plats och att hästen ”vågar” ta ut steget normalt. Det korta steget kvarstår ofta även efter behandling ända tills sulan kommer på. Tjockare sula eller så kallad PG-sko är inte att rekommendera då sulan måste kunna bukta en aning när strålen växer så att inte ett ”konstant” tryck uppstår mot bursan. Hästar som skos med för tjock sula är ofta bra några veckor men då strålen har vuxit till kommer ömheten och det korta steget lätt tillbaka. Den sula som klart att föredra är en grå plastsula som heter No Shock (från Mutad). Fyllningen under sulan har mindre betydelse vad man använder (silikon, tjärdrev eller annat) men ska helst INTE hamna över strålen. Återkommande inflammation i strålbensbursan är inte ovanligt under ett antal månader efter behandling, men risken för återfall minskar rejält om hästen får ha en sula under åtminstone 3 skoperioder efter behandling. OBSERVERA att sula med så kallad stråltryckare MÅSTE undvikas.

 

Sulan No Shock från Mutad

Många källor på Internet beskriver inflammation i strålbensbursan som ”obotligt”. Detta kan inte vara mera fel. Inflammation i denna bursa är inte värre än i andra bursor så det finns ingen anledning till oro om din häst fått denna diagnos. MEN det finns andra diagnoser i detta område som är betydligt allvarligare. Till exempel kan djupa böjsenan skadas där den passerar strålbenet, glidbrosket på strålbenet vid strålbensbursan kan skadas och så vidare och dessa skador leder ofta till en hälta som är svår att rå på.

Share

Bedövning av led – vad bedövas egentligen?

I ett annat inlägg i denna blogg beskrivs skillnaderna mellan att ställa diagnos med hjälp av ultraljudsundersökning respektive diagnostisk anestesi (bedövning). För att ytterligare belysa svårigheterna med att tolka en bedövning av en led kommer här en kort redogörelse från en vetenskapligt grundad artikel från England.

En bild på tidningen Equine Veterinary Journal


Equine Veterinary Journal är en välrenommerad tidskrift där vetenskapligt grundade artiklar publiceras. En av de mest produktiva författarna till olika artiklar (inte bara i denna tidskrift) är VMD Sue J. Dyson. Hennes publikationer är allmänt ansedda som läsvärda och hennes undersökningar betraktas som välgrundade och väl genomförda. Redan 1993 (Equine Veterinary Journal Volume 25,  Issue 1, pages 30–35January 1993) publicerades en artikel om vad som verkligen blir bedövat om man lägger bedövningsmedel i en led (hela artikeln finnas att läsa här). I detta fall rörde det sig om hasens glidleder (de små, ganska orörliga, lederna under hasleden). Hon injicerade röntgenkontrastmedel i en av glidlederna (den distala=den närmast skenbenet) och tog sedan röntgenbilder efter 5, 15 och 30 minuter. 10 hästar deltog i försöket och man injicerade båda benen vilket således innebar 20 leder. Resultatet var som följer:

I 7 st leder (35%) hittade man kontrastmedel i den angränsande leden UPPÅT (centrala glidleden) vilket är anmärkningsvärt att man fick en spridning uppåt (man hävdar ju alltid att man bedövar NEDANFÖR injektionsstället).

I 18 st ben (90%) hittade man kontrastmedel runt senorna tillhörande 2 muskler utanför leden (tibialis cranialis och fibularis tertius).

I 7 st ben (35%) hittade man kontrastmedel i senskidan runt hasen (tarsalsenskidan).

I 13 st ben (65%) hittade man kontrastmedel runt omkring hasens glidleder och i övre bakre delen av skenbenet (läs området för gaffelbandsfästet).

Dr Dyson drog slutsatsen att lokalt verkande bedövningsmedel som man injicerar i nedre glidleden mycket väl kan komma att ta bort smärta från, inte bara den nedre glidleden, utan också den ÖVRE glidleden samt tarsalsenskidan, området för gaffelbandsfästet, smärtnerverna som går nedåt i benet på både fram- och baksidan av hasen samt senorna från 2 muskler. Risken är också stor, enl Dr Dyson, att man oavsiktligt injicerar bedövningsmedlet i senskidan eller i blod- och/eller lymfkärl.

Slutsats/frågor: Hur ska man säkert kunna tolka en bedövning av nedre glidleden? Är det inte ganska troligt att samma svårigheter gäller även andra leder/senskidor/slemsäckar som man bedövar?

The practical implications of these results include the possibility that local anaesthetic solution injected into the TMT joint may alleviate pain from the CD joint, the insertions of TC and FT or the tarsal sheath. It may also result in perineural analgesia of the dorsal metatarsal nerves or the plantar metatarsal nerves. In some cases subtarsal injection of local anaesthetic solution may result in alleviation of pain from the tarsal sheath. False negative results for subtarsal analgesia may be achieved by inadvertent injection into the tarsal sheath or into a blood or lymphatic vessel.

 

Share

Böjprov – dags att tänka om?

Det som borde införas som en standard är att om hästen är ohalt initialt (det vill säga utan böjprov) så kan en böjprovsreaktion INTE anses som ett tecken på sjukdom. Böjprov borde ENDAST anses positivt (en reaktion på ohälsa) om det samtidigt finns en initial hälta på rakt eller böjt spår. Jag försöker förklara varför om ni läser vidare.

Att hältutreda en häst är ingen lätt uppgift. Många hävdar att det krävs ”talang” eller ”öga” för att bli framgångsrik. Men sanningen är nog snarare att det krävs vision och hårt arbete och att våga tänka utanför boxen.

Böjprov på en framkota

De flesta veterinärer som idag utför hältutredningar på hästar använder ungefär samma metodik som togs fram för över 50 år sedan. Okey lite nytt har smugit sig in. Men i grund och botten är det ingen större skillnad. Man utför ”Strömsholms-metoden” eller böjprov som det numera kallas och därefter försöker man bedöva bort de reaktioner man fått fram i hopp om att få något att behandla. Nåväl de flesta försöker nog att utveckla detta system på sitt sätt men det är ojust detta som är problemet. För det blir då inte ett enhetligt, standardiserat system utan 100-tals eller kanske 1000-tals olika varianter på samma tema. De variabler som finns att tillgå är framförallt hur länge man böjer och hur hårt man böjer. Dessutom skiljer sig underlag, väderlek, ljusförhållanden och störande moment såsom andra hästar i löpargången och så vidare. Men även om vi bara tar hänsyn till de två första variablerna så blir antalet möjliga olika kombinationer enormt många. Man kan således inte tala om böjprov som EN metod utan som varje veterinärs egen variation på samma tema. Trenden i Sverige är att man idag böjer hårdare och under en längre tid än vad som ursprungligen var tänkt.

1997 gjorde man vid Veterinärfakulteten i Utrecht, Holland en test på hur dessa båda parametrar påverkade hur många hästar som ansågs halta.

The influence of the force applied and its period of application on the outcome of the flexion test of the distal forelimb was investigated in a group of eight sound horses. The degree of lameness after the flexion test was scored by a standard clinical classification, and by measuring the angle of maximum fetlock extension by means of the infrared light-based MacReflex gait analysis system. There was a good correlation between the clinical score and this electronically recorded kinematic parameter (r = 0.96). Both the force applied and the period of application affected the outcome of the test. Increasing the force applied by 25 per cent led to three horses being judged positive, instead of two when the normal force was applied. Doubling the time to 120 seconds resulted in four horses rather than two being classified as lame after the test. Reducing the force to 75 per cent or the time to 30 seconds resulted in all the horses being classified as sound. A flexion test lasting five minutes, either at 100 per cent force or at 75 per cent, classified six of the eight horses as lame. It is concluded that the flexion test should be defined more precisely in terms of these two factors in order to make its results more consistent and hence more useful.

Man kom alltså fram till att ju längre tid man böjde och ju hårdare man böjde desto flera hästar reagerade positivt (blev halta). Detta gällde förvisso bara framkotorna men åtskilliga liknande artiklar finns publicerade där man även böjt andra leder, bland annat framknän, eller carpalleder som det egentligen heter. Detta är ju inga nyheter utan har varit känt länge.

Hela denna vetenskapliga test publicerad i The Veterinary Record finns här.

Böjprov på ett bakbenVad som dessutom efterlystes av författarna till denna artikel var en ”standardisering” av just hur hårt och hur länge man ska böja. Vad författarna inte verkar klara över är att redan för ett halv sekel sedan angavs just denna standard till (om jag kommer ihåg rätt) en tid på 60 sekunder under ett tryck av 3 kilopond. Men denna standardisering av hur ett böjprov ska utföras kan inte hjälpa särskilt mycket då tiden man böjer förvisso är lätt att hålla koll på men trycket med vilket man böjer är MYCKET svårare att mäta.

Anledningen att böjprov fortfarande används i de flesta hälsoundersökningar och besiktningar är sannolikt på grund av dess enkelhet att utföra snarare än dess förträfflighet i att visa på ohälsa. I alla fall hur böjprovsreaktionerna tolkas i dagsläget.

En lösning kanske är som sades inledningsvis:

Det som borde införas som en standard är att om hästen är ohalt initialt (det vill säga utan böjprov) så kan en böjprovsreaktion INTE anses som ett tecken på sjukdom. Böjprov borde ENDAST anses positivt (en reaktion på ohälsa) om det samtidigt finns en initial hälta på rakt eller böjt spår. Detta skulle ta bort en del av dilemmat med skillnader i hur hårt och hur länge man böjer.

Share

Agria ersätter inte hältutredning utan bedövning

Agria har under 2014 ändrat sina villkor så att de bara ersätter hältutredningar om hältan har verifierats med en så kallad diagnostisk anestesi (bedövning). Ultraljudsundersökning godtas inte före behandling men godtas vid friskförklaring (där man ju inte kan använda bedövning). Knepigt eller hur?

AgriaLogo-SW

I en tidigare blogg nämnde jag att försäkringsbolagen ändrar i villkoren under pågående försäkringsperiod (se den här). Nu har således Agria plötsligt bestämt (troligen ett beslut av skadechefen) att bara betala ut försäkringsersättning om den/de behandlade leden/lederna/slemsäcken/slemsäckarna osv har verifierats med en bedövning. Att man bör verifiera det misstänkta skadeområdet är ju inget nytt men tidigare har man betalat ut ersättning när till exempel en ledinflammation verifierats med en ultraljudsundersökning. Men nu är det slut med det. OM INTE det är en led där det är svårt att tolka resultatet av en bedövning (som till exempel i käkleder) DÅ går det bra med ultraljudsundersökning igen. Eller vid återbesök för att verifiera om den tidigare behandlade delen är frisk (för det kan ju inte verifiera med en bedövning). Hm… Man har lite svårt att finna logiken i detta men så är det i alla fall.

 

En bild på en toppmodern ultraljudsmaskinMed en modern ultraljudsmaskin (om vi håller oss till toppskiktet av maskiner) är det oerhört lätt att se om en led eller en slemsäck har en inflammation. Alla som sett en sådan ultraljudsundersökning några gånger ser snabbt om leden eller slemsäcken är frisk eller inte (i alla fall mina kunder). Men nu tycker således någon på Agria att detta inte räcker som diagnos för att betala ut ersättning till kunden. Detta är tråkigt då en stor anledning till att jag med flera använder ultraljudsundersökning är för att undvika alltför mycket ”stickande” i hästarna. Ju flera injektioner, desto större risk för komplikationer i form av infektioner, blödningar och inte minst risken för injektionsfobi hos hästen. Med en ultraljudsundersökning ser man ju dessutom inte bara inflammationer. Man kan samtidigt studera ledband, ledbrosk och området runt omkring leden till exempel menisker, korsband (om man har en extremt bra maskin), ledkapsel och så vidare. Fördelen med en ultraljudsundersökning är ju dessutom att man kan spara bilder som man vid ett eventuellt återbesök kan jämföra med. Eller som med röntgenbilder där man kan skicka bilderna till kollegor för att få hjälp med tolkning av bilden och så vidare. Man kan således säga att man får en objektiv bild på det friska eller ofriska området. Att tolka resultatet av en bedövning är ju i högsta grad subjektivt och är individuellt från veterinär till veterinär. Dessutom finns ju inget av denna tolkning man kan spara till eventuellt återbesök (om man inte filmar händelsen förstås).

En liten figurin med en injektionsspruta

Nu kanske någon tycker att man kunde bedöva OCH göra en ultraljudsundersökning. Visst kan man, med då måste man göra ultraljudsundersökningen FÖRE bedövningen eftersom det kommer in lite luft i leden/slemsäcken när man sticker en nål genom huden. Denna luft skapar spökbilder (artefakter) vid ultraljudsundersökningen. Därför måste vi undersöka med ultraljud först. Efter en ultraljudsundersökning vet vi ju i regel redan vad som är fel och då känns ju en ytterligare verifiering av diagnosen med en bedövning rätt onödig. Dessutom bör man ge hästen lugnande medel vid en ultraljudsundersökning vilket gör att det blir svårt att göra någon ytterligare rörelsekontroll.

I ett försök att förstå varför man plötsligt tagit detta beslut, ringde jag skadechefen på Agria och frågade henne hur beslutet kom till.

Förklaringen var att det kommit in så många veterinärer från andra länder till Sverige och de hade med sig en massa konstiga metoder och hon tyckte att man måste dra gränsen någonstans. Så ultraljudsundersökning som är den undersökningsmetod som ökar mest både på human- och veterinärsidan kom att hamna under ”konstiga metoder”?

Share

Ultraljudsundersökning eller bedövning

Allt flera försäkringsbolag ersätter bara hältutredningar om diagnostiska anestesier (bedövning) har lagts före behandling. I detta inlägg ska jag försöka förklara varför detta är olyckligt. Med ultraljudsundersökning kan man fastställa exakt sjukdomsorsak men man kan även använda ultraljudsundersökning för att säkerställa att hästen är frisk. Bedövning kan inte användas för att friskförklara hästen utan bara för att fastställa ett sjukdomsområde.

En liten figurin med en injektionsspruta

Vid en rörelsekontroll av hästen i samband med en hältutredning, kan man oftast fastställa vilket/vilka ben som visar onormalt rörelsemönster och i vissa fall kan man ganska säkert fastställa om det ”ofriska” sitter högt, lågt eller mittemellan. För att få ett mera exakt behandlingsställe måste man (oftast) gå vidare med andra undersökningar för att faställa exakt diagnos. De två dominerande metoderna för detta är ultraljudsundersökning och diagnostisk anestesi (i fortsättningen kallat bedövning). Röntgenundersökning kvalificerar inte som metod att fastställa behandlingsställe utan kan användas efter diagnosen är ställd för att kontrollera skadans påverkan på skelettet.

 

Bild på Philips iU22 ultraljudsmaskinMed moderna ultraljudsmaskiner i den övre prisklassen  kan man enkelt studera både ytliga och djupt liggande strukturer. Upplösningen på bilden är nu så hög att man lätt ser även ytterst små förändringar. Bildförbättringen är idag mycket mer påtaglig än när vi gick från ”vanlig” till digital röntgen. Maskinerna i toppskiktet ställer automatiskt in sig beroende på vilken vävnad man studerar vilket gör att handhavandet nu är ganska enkelt. Maskinerna är så kraftfulla att man kan studera ett hjärta i live 3D  det vill säga man ser hjärtat slå i 3D. Man kan vrida och vända på bilden och till och med ”skala” bort strukturer som är ”i vägen” så att man kan se in i hjärtats olika delar. Foster kan studeras på samma sätt och allt är live, alltså i realtid. Vill du kolla en led hur den fungerar när benet böjs är det inga problem och så vidare.

Bild på ett foster i 3D som tagits med ultraljudsundersökning

Att vi idag kan studera korsband i 3D är för dessa maskiner en barnlek. Det är då ingen underdrift att säga att det är en extremt lätt att se om vi har en inflammation i en led. Det finns ingen led vi inte kan studera vid ultraljudsundersökning (och hästen har över 200 leder inkluderande ryggkotpelarens alla leder). Dessutom har vi en rad slemsäckar, senor, gaffelband, ledband och muskler som också tillhör rörelseapparaten som går att kontrollera. Du även använda ultraljudet för att guida nålen vid injektion vilket vi alltid använder oss av vid behandling av SI leder (korsled, korsbensled) , vid så kallad sklerosering (borttagande)  av små blodkärl i senor och gaffelband eller vid injektioner i senor och gaffelband. Metoden används mycket på människor för att hitta nerver att bedöva före operationer till exempel.

En ultraljudsundersökning går snabbt, är ofarlig för både hästen och människorna runt omkring och skapar inget obehag för hästen. Investeringskostnaden på dessa High End maskiner är hög men användningsområdena är nästan oändliga och de kräver så gott som inget underhåll. Vi hör ibland om veterinärer som hävdar att man inte kan se med ultraljud om en led är inflammerad. Dessa veterinär har troligen en för dålig maskin och/eller saknar den kunskap som behövs.

Bild på en injektionssprutaEn diagnostisk anestesi (bedövning), kan användas för att se om en smärtreaktion upphör eller minskar. Man kan bedöva leder, senskidor, slemsäckar och nerver. Det är svårt att utvärdera effekten av en bedövning på områden som inte rör sig så mycket, då man oftast kontrollerar bedövningseffekten genom en ny rörelsekontroll. Därför är det svårt (om inte omöjligt) att se någon bedövningseffekt på slemsäckar och i många fall är det svårt att se bedövningseffekt även på senskidor. Även de stora lederna högt upp på benen (knäleder, höftleder, SI leder, armbågsleder och bogleder) är svåra att utvärdera en bedövningseffekt på, då dessa leder styrs av flera kraftiga muskelgrupper. Musklerna fortsätter att styra leden även efter bedövning, så effekten av bedövningen är blygsam. Därför används bedövning mest på de nedre delarna av benet. Vad som gör denna metodik extra svår att bedöma är att man egentligen inte riktigt vet VAD som bedövas. Man kan ju tycka att om man sprutar in bedövningsvätska i en led, att det är just den leden som bedövas. Och visst är det väl så men, du får även en viss bedövning på vävnaden runt omkring leden. Du kan alltså inte veta om bedövningen släckte hältan för att det är en inflammation i leden eller om det till exempel är ett ledband som är skadat (vrickning). Du kan dessutom få en viss bedövningseffekt på de smärtnerver som passerar den bedövade leden och därmed kan man få en bedövningseffekt på områden nedanför den bedövade leden. Av den anledningen börjar man oftast att bedöva nedifrån och går uppåt. Varje veterinär som använder bedövning har olika tider de väntar efter att bedövningen är lagd innan de kontrollerar resultatet. Detta för att minska risken att bedövningsvätska sprider sig till omgivande delar alltför mycket. MEN den springande punkten är ändå att det inte går att kontrollera VAD som har blivit bedövat. OM bedövningen tar bort den smärtreaktion man tidigare sett så vet man bara vilket  OMRÅDE smärtan kom från men man kan inte veta VAD som orsakat smärtan. Oftast ANTAS att det rör sig om en ledinflammation då detta är vanligast, men det kan ju vara något helt annat.

Sammanfattningsvis tre plus och tre minus för varje metod:

Ett stort plustecken

Ultraljudsundersökning plus

 • Hög precision (du ser exakt vad som felar)
 • Kan ställa både ”sjuk” och ”frisk”-diagnos
 • Säker för patient och omgivning

Bedövning plus

 • Kräver ingen större investering
 • Billig att utföra
 • Går att utföra i fält

Ett stort minustecken

Ultraljudsundersökning minus

 • Höga investeringskostnader för de bästa maskinerna
 • Kräver en hel del utbildning och erfarenhet
 • De bästa maskinerna kan bara användas på klinik

Bedövning minus

 • Ospecifik-du kan inte kontrollera vad som är bedövat
 • Kan bara fastställa ”sjuk”-område
 • Risk för infektion och andra biverkningar
Share